Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij inschrijving als vriend én zijn op alle aanbiedingen van toepassing van  vrienden van de Bode of vrienden van BredaVandaag. Op het moment van registratie op de Website, aanvaard je de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. 

2. Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

 

Artikel 2. Definities / werkingssfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Vrienden van de Bode en Vriend van BredaVandaag zijn merknamen van Uitgeverij de Bode: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: gevestigd te 4881 CP  Zundert  aan de Molenstraat 17 A1, onder deze namen worden exclusieve aanbiedingen en lezersvoordelen aangeboden aan Vrienden.

b.Vriend(en); Iedereen die zich ingeschreven heeft op de website van VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag en akkoord is gegaan met een jaarlijkse incasso.

c. Vriendschap: de overeenkomst tussen Vriend en Vrienden van de Bode en Vriend van BredaVandaag 

d. Website(s): vriendenvandeBode.nl en/of vriendenvanBredavandaag.nl

e. Voucher: de door VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag , namens Partner of aanbieder, digitaal of fysiek aangeboden tegoedbon met daarop vermeld de naam en locatie van Partner of aanbieder, de aanbieding, voorwaarden en de unieke Vouchercode;

f. Partner of Aanbieder: de natuurlijk of rechtspersoon die de op de Voucher vermelde dienst zal verlenen of product zal leveren. 

2. VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan jou. Indien je het niet eens bent met de voorgestelde wijziging, dan kun je dit binnen voornoemde termijn van 14 dagen mededelen aan ons via een mail aan vriendvandebode@uitgeverijdebode.nl en heb je het recht de Vriendschap met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

3. Alle prijzen op de Website zijn inclusief BTW, tenzij letterlijk anders wordt aangegeven. 

 

Artikel 3. Duur en opzegging van de Vriendschap

1. Na je aanmelding start je als Vriend een betaling met iDeal. Bij het uitvoeren van deze transactie wordt je bankrekeningnummer aan ons doorgegeven en geeft Vriend daarmee toestemming om jaarlijks automatisch af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Een Vriend kan zijn gegevens altijd online wijzigen/opzeggen. 

2. De Vriendschap wordt aangegaan voor telkens de duur van 1 jaar. De vriendschap gaat in vanaf het moment dat wij uw inschrijving ontvangen. De Vriendschap wordt automatisch jaarlijks verlengd.

3. Als Vriend zich inschrijft betaalt Vriend eenmalig het jaarbedrag via Ideal en wordt het bedrag meteen van uw rekening afgeschreven. De jaren daaropvolgend wordt het jaarbedrag automatisch geïncasseerd. Dit zal zijn in de maand dat u lid bent geworden. Bijvoorbeeld ik registreer mijn Vriendschap op 15 december 2023 dan betaal ik de eerste keer het bedrag van € 29,50 (of € 36,45) via Ideal. In december 2024 zal hetzelfde bedrag automatisch worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarmee via Ideal is betaald.

4. De overeenkomst en bijbehorende incasso  kan worden opgezegd via middels middels het contactformulier: https://www.vriendenvandebode.nl/contact?form=opzeggen / https://www.vriendenvanbredavandaag.nl/contact?form=opzeggen of via een mail aan vriendvandebode@uitgeverijdebode.nl

U kunt tot uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de nieuwe incasso opzeggen.

Na beëindiging van de Vriendschap, worden je registratie- en inloggegevens gewist c.q. geblokkeerd. 

 

Artikel 4. Registratie

1. Je bent gehouden je gegevens die voor de registratie gevraagd worden, naar waarheid in te vullen. Na het invullen van je gegevens, krijg je de mogelijkheid je gegevens te wijzigen via https://www.vriendenvandebode.nl/contact?form=adreswijziging.

2. Het gebruik en eventueel misbruik van je registratie, komt voor je eigen rekening en risico. VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag mag ervan uitgaan dat handelingen een aanmeldingen op de Website verricht na registratie worden verricht door jou.  

4. Door registratie ga je er mee akkoord dat je (persoon/adres)gegevens door VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag worden opgeslagen en door VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag. 

 

Artikel 5. Aanbiedingen Partners en Aanbieders

1. VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag plaatst op de Website aanbiedingen van Partners en aanbieders, bij iedere aanbieding zijn de voorwaarden van toepassing die op de website bij de betreffende aanbieding vermeld staat en vermeld staan op de voucher.

2. VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door Partner aangeboden producten of diensten te leveren. De samenstelling van de Aanbiedingen Partners en Aanbieders kan te allen tijde gewijzigd worden en type- of spelfouten zijn voorbehouden.

3. De Aanbiedingen van Partners en Aanbieders zijn uitsluitend te gebruiken door Vrienden en zijn zonder toestemming niet overdraagbaar.

 

Artikel 6. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Mocht de Voucher niet kunnen worden verzilverd bij Partner of Aanbieder, door een omstandigheid die geheel buiten de macht van VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag gelegen is (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het staken van de bedrijfsactiviteiten van Partner door een faillissement, surseance van betaling, toepasselijkheid van een schuldsaneringsregeling of intrekken van een vergunning), dan kun je  geen aanspraak maken op terugbetaling of schadevergoeding.

3. Zodra het voor VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag  blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmachtsituatie of zodra de overmachtsituatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst.

2. Geschillen tussen Vriend en VriendenvandeBode en/of VriendenvanBredaVandaag  zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost door onderling overleg, echter wanneer dit niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechter van de Rechtbank West-Brabant, locatie Breda.

 

Algemene

voorwaarden